1.   ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1   Organizatorami Konkursu jest Portal Ekologia.pl.

1.2   Konkurs składa się z 2 etapów. W pierwszym etapie, cyklicznie co miesiąc jest wybierane Zdjęcie Miesiąca, spośród zdjęć zgłaszanych do konkursu w danym miesiącu. W drugim etapie, w styczniu 2021 spośród zdjęć nagrodzonych w ciągu roku, internauci oraz jury wybiorą Laureatów konkursu Przyroda Ojczysta 2020.

1.3   Ogłoszenie finalistów nastąpi 11-go stycznia 2021 roku, wtedy rozpocznie się głosowanie internautów oraz równocześnie obrady Jury, które potrwają do 15-go stycznia 2021 roku.

1.4   Ogłoszenie wyników nastąpi 15 stycznia 2021 roku.2.   TEMAT KONKURSU

2.1   Tematem Konkursu jest prezentacja i promowanie walorów artystycznych polskiej przyrody, flory, fauny i ciekawych miejsc na mapie Polski.

2.2   Celem konkursu jest komunikowanie pozytywnych wartości związanych z fotografowaniem oraz poznawaniem nowych, interesujących zakątków, zwierząt i roślin i zarazem uwiecznianie ich na zdjęciach.

2.3   Uczestnikami są osoby, które ukończyły 18 lat lub osoby niepełnoletnie posiadające zgodę rodziców lub przedstawicieli ustawowych.3.   WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1   Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się w portalu Ekologia.pl.

3.2   Organizator ma prawo weryfikacji danych Zwycięzcy Konkursu, w tym celu może żądać od uczestnika przesłania podpisanego formularza zgłoszeniowego.

3.3   W Konkursie nie mogą brać udział dzieci pracowników i przedstawicieli Organizatorów oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

3.4   Udział w Konkursie jest bezpłatny.4.   ZASADY KONKURSU

4.1   Jako zgłoszenie do udziału w Konkursie rozumiane jest nadesłanie przez formularz zgłoszeniowy fotografii w postaci plików .jpg i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4.2   Każdy uczestnik może nadesłać 1 fotografię dziennie. Zgłaszanie zdjęć do „Zdjęcia Miesiąca” trwa do ostatniego dnia każdego miesiąca. Wszystkie nagrodzone w roku 2020 Zdjęcia Miesiąca automatycznie przechodzą do finałowego głosowania w styczniu 2021, które wyłoni Laureatów konkursu Przyroda Ojczysta 2020.

4.3   Raz zgłoszone zdjęcie w konkursie Zdjęcie Miesiąca, nie może być zgłaszane po raz kolejny w tej i innych edycjach konkursów fotograficznych na portalu Ekologia.pl.

4.4   W każdym miesiącu głosowanie trwa 7 dni. Do głosowania uprawnieni są zarejestrowani i zalogowani Użytkownicy portalu ekologia.pl. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto. Każdy użytkownik może głosować tylko jeden raz na dane zdjęcie.

4.5   Każda fotografia powinna zawierać krótki opis (tytuł, orientacyjna data wykonania, miejsce wykonania, itp.).

4.6   Zdjęcia mogą być wykonane aparatami cyfrowymi oraz analogowymi.

4.7   Do Konkursu dopuszcza się zdjęcia kolorowe i czarno-białe. Nadsyłane pliki nie mogą mieć rozdzielczości większej, niż 1024x768px (768x1024px). Plik nie może być większy, niż 1MB.

4.8   Organizator ma prawo odrzucenia nadesłanych fotografii na etapie kwalifikacji na podstawie niezgodności z warunkami Konkursu lub złej jakości technicznej.

4.9   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy ze zgłoszeniem fotografii. O poprawnym transferze zdjęć Organizator powiadomi zgłaszającego komunikatem na stronie.

4.10   Osoba zgłaszająca zdjęcie do Konkursu oświadcza, iż przysługują jej wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie fotografii oraz opublikowanie imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania uczestnika w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych portalu Ekologia.pl oraz na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.

4.11   Osoba zgłaszająca zdjęcie do Konkursu oświadcza, że naprawi szkodę poniesioną przez Organizatora, jeśli którekolwiek z w/w oświadczeń okaże się nieprawdziwe.5.   OCENA I NAGRODY

5.1   Oceny nadesłanych na Konkurs prac, biorąc m.in. pod uwagę ich jakość, oryginalność, wyjątkowość, dokona Jury powołane przez Organizatorów oraz internauci. Do ścisłego finału zakwalifikują się 24 fotografie.

5.2   W każdym miesiącu wygrywa fotografia, które otrzyma największą liczbę głosów Internautów. Zwycięska praca otrzymuje tytuł „Zdjęcie miesiąca Internautów”. Autor zdjęcia otrzyma pamiątkowy dyplom przesłany mailowo po podaniu swojego imienia i nazwiska. Równolegle z głosowaniem Internautów Jury wybierze jedną fotografię, której nada tytuł „Zdjęcie miesiąca Jury”. Analogicznie autor zdjęcia otrzyma pamiątkowy dyplom przesłany mailowo po podaniu swojego imienia i nazwiska.

5.3   Ścisły finał w styczniu 2021 polega na głosowaniu internautów oraz Jury. Głosowanie trwa od 11 stycznia 2021 do 15 stycznia 2021. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną 15 stycznia 2021. Wyniki Zdjęć Miesiąca z poszczególnych miesięcy, zostaną opublikowane na portalu Ekologia.pl, do 10-go dnia kolejnego miesiąca, następującego po głosowaniu.

5.4   Głosować w konkursie może każdy. Głosowanie polega na wysłaniu SMS zgodnie z instrukcją na stronie z głosowaniem.

5.5   W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów wygrywa uczestnik który zdobył je jako pierwszy.

5.6   W przypadku wykrycia manipulacji w głosowaniu Jury Konkursu zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji ocenianego zdjęcia.

5.7   Laureaci Konkursu otrzymają następujące nagrody:

I miejsce internautów
- Myjka FoodCleaner

I miejsce Jury
- Myjka FoodCleaner

5.8   Jury ma prawo do innego podziału nagród i zwycięzców, a także do nie przyznania nagrody w danej kategorii. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

5.9   Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni poprzez e-mail podany podczas rejestracji o sposobie odbioru nagrody.

5.10   W przypadku braku kontaktu ze zwycięzcami przez 1 miesiąc od rozwiązania Konkursu, nagrody przechodzą na następny konkurs.6.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1   Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej ekologia.pl

6.2   Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie i nastąpi bez uszczerbku dla ich praw.

6.3   Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

6.4   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

6.5   Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z promocją Konkursu. Dane będą chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

6.6   Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, konkretnej, jednoznacznej i świadomej zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

6.7   Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich korekty, uzupełnienia lub usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przeniesienia swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego

Wybór Internautów
kawecki-foto...
Wybór Jury
zbyszek-n