1.   ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1   Organizatorami Konkursu jest Portal Ekologia.pl.

1.2   Konkurs składa się z 2 etapów. W pierwszym etapie, cyklicznie co miesiąc jest wybierane Zdjęcie Miesiąca, spośród zdjęć zgłaszanych do konkursu w danym miesiącu. W drugim etapie, w styczniu 2019 spośród zdjęć nagrodzonych w ciągu roku, internauci oraz jury wybiorą Laureatów konkursu Przyroda Ojczysta 2018.

1.3   Ogłoszenie finalistów nastąpi 9-go stycznia 2019 roku, wtedy rozpocznie się głosowanie internautów oraz równocześnie obrady Jury, które potrwają do 21-go stycznia 2019 roku.

1.4   Ogłoszenie wyników nastąpi 21 stycznia 2019 roku.2.   TEMAT KONKURSU

2.1   Tematem Konkursu jest prezentacja i promowanie walorów artystycznych polskiej przyrody, flory, fauny i ciekawych miejsc na mapie Polski.

2.2   Celem konkursu jest komunikowanie pozytywnych wartości związanych z fotografowaniem oraz poznawaniem nowych, interesujących zakątków, zwierząt i roślin i zarazem uwiecznianie ich na zdjęciach.

2.3   Uczestnikami są osoby, które ukończyły 18 lat lub osoby niepełnoletnie posiadające zgodę rodziców lub przedstawicieli ustawowych.3.   WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1   Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się w portalu Ekologia.pl.

3.2   Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji danych Zwycięzcy Konkursu, w tym celu może żądać od uczestnika przesłania podpisanego formularza zgłoszeniowego.

3.3   W Konkursie nie mogą brać udział dzieci pracowników i przedstawicieli Organizatorów oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

3.4   Udział w Konkursie jest bezpłatny.4.   ZASADY KONKURSU

4.1   Jako zgłoszenie do udziału w Konkursie rozumiane jest nadesłanie przez formularz zgłoszeniowy fotografii w postaci plików .jpg i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4.2   Każdy uczestnik może nadesłać 1 fotografię dziennie. Zgłaszanie zdjęć do „Zdjęcia Miesiąca” trwa do ostatniego dnia każdego miesiąca. Wszystkie nagrodzone w roku 2018 Zdjęcia Miesiąca automatycznie przechodzą do finałowego głosowania w styczniu 2019, które wyłoni Laureatów konkursu Przyroda Ojczysta 2018.

4.3   Raz zgłoszone zdjęcie w konkursie Zdjęcie Miesiąca, nie może być zgłaszane po raz kolejny w tej i innych edycjach konkursów fotograficznych na portalu Ekologia.pl.

4.4   W każdym miesiącu głosowanie trwa 7 dni. Do głosowania uprawnieni są zarejestrowani i zalogowani Użytkownicy portalu ekologia.pl. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto. Każdy użytkownik może głosować tylko jeden raz na dane zdjęcie.

4.5   Każda fotografia powinna zawierać krótki opis (tytuł, orientacyjna data wykonania, miejsce wykonania, itp.).

4.6   Zdjęcia mogą być wykonane aparatami cyfrowymi oraz analogowymi.

4.7   Do Konkursu dopuszcza się zdjęcia kolorowe i czarno-białe. Nadsyłane pliki nie mogą mieć rozdzielczości większej, niż 1024x768px (768x1024px). Plik nie może być większy, niż 1MB.

4.8   Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia nadesłanych fotografii na etapie kwalifikacji na podstawie niezgodności z warunkami Konkursu lub złej jakości technicznej.

4.9   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy ze zgłoszeniem fotografii. O poprawnym transferze zdjęć Organizator powiadomi zgłaszającego komunikatem na stronie.

4.10   Osoba zgłaszająca zdjęcie do Konkursu oświadcza, iż przysługują jej wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie fotografii oraz opublikowanie imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania uczestnika w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych portalu Ekologia.pl oraz na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.

4.11   Osoba zgłaszająca zdjęcie do Konkursu oświadcza, że naprawi szkodę poniesioną przez Organizatora, jeśli którekolwiek z w/w oświadczeń okaże się nieprawdziwe.5.   OCENA I NAGRODY

5.1   Oceny nadesłanych na Konkurs prac, biorąc m.in. pod uwagę ich jakość, oryginalność, wyjątkowość, dokona Jury powołane przez Organizatorów oraz internauci. Do ścisłego finału zakwalifikują się 24 fotografie.

5.2   W każdym miesiącu wygrywa fotografia, które otrzyma największą liczbę głosów Internautów. Zwycięska praca otrzymuje tytuł „Zdjęcie miesiąca Internautów”. Autor zdjęcia otrzyma nagrodę. Lista nagród w aktualnie trwającej edycji dostępna jest na stronie z nagrodami. Równolegle z głosowaniem Internautów Jury wybierze jedną fotografię, której nada tytuł „Zdjęcie miesiąca Jury”. Autor zdjęcia otrzyma nagrodę. Lista nagród w aktualnie trwającej edycji dostępna jest na stronie z nagrodami.

5.3   Ścisły finał w styczniu 2019 polega na głosowaniu internautów oraz Jury. Głosowanie trwa od 9 stycznia 2019 do 21 stycznia 2019. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną 21 stycznia 2019. Wyniki Zdjęć Miesiąca z poszczególnych miesięcy, zostaną opublikowane na portalu Ekologia.pl, do 10-go dnia kolejnego miesiąca, następującego po głosowaniu.

5.4   Głosować w konkursie może każdy. Głosowanie polega na wysłaniu SMS zgodnie z instrukcją na stronie z głosowaniem.

5.5   W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów wygrywa uczestnik który zdobył je jako pierwszy.

5.6   W przypadku wykrycia manipulacji w głosowaniu Jury Konkursu zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji ocenianego zdjęcia.

5.7   Laureaci Konkursu otrzymają następujące nagrody:

I miejsce internautów
- Zegarek firmy Plantwear
- Voucher ufundowany przez sklep rustykalneuchwyty.pl

I miejsce Jury
- Zegarek firmy Plantwear
- Voucher ufundowany przez sklep rustykalneuchwyty.pl

5.8   Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i zwycięzców, a także do nie przyznania nagrody w danej kategorii. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

5.9   Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni poprzez e-mail podany podczas rejestracji o sposobie odbioru nagrody.

5.10   W przypadku braku kontaktu ze zwycięzcami przez 1 miesiąc od rozwiązania Konkursu, nagrody przechodzą na następny konkurs.6.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1   Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej ekologia.pl

6.2   Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

6.3   Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości i opóźnienia związane z działaniem Poczty Polskiej i firm kurierskich, w tym zniszczenie, niedoręczenie bądź wadliwe doręczenie nagrody.

6.4   Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

6.5   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.

6.6   Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z promocją Konkursu. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.