Posted at 11:14 on 2010-03-17
REGULAMIN KONKURSU „WIOSNA W LESIE KSIĄŻEK”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem Konkursu jest rozwijanie naturalnej fascynacji dzieci i dorosłych światem przyrody, wykształcenie umiejętności obserwacji najciekawszych zjawisk przyrodniczych i ich dokumentowania, zachęcenie dzieci i dorosłych do aktywnego i twórczego spędzania czasu.

2. Organizatorem konkursu jest Księgarnia Las Książek z siedzibą w Warszawie przy ul. Kazimierzowskiej 14, we współpracy z portalem internetowym www.ekologia.pl

3. Konkurs trwa od 24 marca do 15 kwietnia 2010 r.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

II. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Regulamin konkursu określa dwie kategorie wiekowe uczestników:
• Dzieci do lat 10
• Pozostałe osoby bez ograniczeń wiekowych

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie dzieci do lat 10. jest:
• Dostarczenie w terminie określonym w pkt. I. 3 pracy plastycznej (rysunku), wykonanej w dowolnej technice, ilustrującego pierwsze oznaki wiosny.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie pozostałych osób jest:
• Dostarczenie w terminie określonym w pkt. I.3 fotografii o wymiarze min. 10 x 15, obrazującej pierwsze oznaki wiosny.

4. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest dostarczyć pracę konkursową do siedziby księgarni Las Książek: ul. Kazimierzowska 14, 02-589 Warszawa. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac.

5. Każdy uczestnik konkursu może dodatkowo umieścić swoją pracę na stronie www.ekologia.pl w specjalnie utworzonej Grupie: http://las-ksiazek.spolecznosc.ekologia.pl/

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu ani członkowie ich rodzin.

7. Uczestnik konkursu oświadcza, iż przysługują mu prawa autorskie do dostarczonych prac konkursowych. Ponadto oświadcza, iż wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych prac konkursowych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w księgarni, na stronach internetowych Organizatora, a także zgadza się na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

8. Uczestnicy Konkursu zgłaszający swoje prace do Konkursu jednoznacznie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

9. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.)

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji prac konkursowych, jeśli ich zdaniem naruszają prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego bądź dobre obyczaje.

11. Organizatorzy nie odsyłają żadnych materiałów dostarczonych w związku z Konkursem.

III. KRYTERIA OCEN i ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Prace konkursowe powinny przedstawiać pierwsze oznaki wiosny.

2. Spośród dostarczonych prac konkursowych Organizatorzy wybiorą po trzech zwycięzców, z każdej grupy wiekowej.

3. W kwestiach wątpliwych bądź spornych związanych z przyznaniem nagród ostateczne spory rozstrzygają Organizatorzy.

4. Uczestnicy zobowiązują się do dostarczenia prac konkursowych nie później niż do 15 kwietnia 2010 r.

5. Wyłonienie zwycięzców nastąpi 16 kwietnia 2010 r., o czym Organizatorzy poinformują na portalu ekologia.pl. oraz w siedzibie księgarni Las Książek przy ul. Kazimierzowskiej 14. Nagrody można będzie odebrać w siedzibie księgarni przy ul. Kazimierzowskiej 14 od 16 kwietnia 2010 r. do 23 kwietnia 2010 r. Organizatorzy zakończą wszystkie czynności związane z konkursem 26 kwietnia 2010 r.

IV. NAGRODY

1. Organizatorzy dokonają wyboru zwycięzców biorąc pod uwagę jakość, oryginalność i wyjątkowość dostarczonych prac .

2. Laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody książkowe ufundowane przez MULTICO Oficynę Wydawniczą.

3. Nagrodami są:
• Uczestnicy do 10 lat:
miejsce I – Komplet książek z serii „Księga Mrówki Zofii”
miejsce II – Komplet książek z serii „Aktywny Przewodnik”
miejsce III – 3 egzemplarze (wybrane) z serii „Odkrywam Świat Przyrody”

• Uczestnicy dorośli:
miejsce I – „Przyroda Polski 4 pory roku”
miejsce II – „Fotografujemy Ptaki”
miejsce III – „30 najdzikszych miejsc Polski”
4. Każdy uczestnik konkursu otrzyma nagrodę gwarantowaną. Będzie to przyrodniczy kalendarz na biurko oraz kupon rabatowy upoważniający do 20-procentowej zniżki w księgarni LAS KSIĄŻEK.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na portalu www.ekologia.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. W przypadku wprowadzenia zmiany Organizator zobowiązuje się do poinformowania o tym uczestników Konkursu za pośrednictwem portalu www.ekologia.pl.

3. Najciekawsze prace mogą zostać sfotografowane i opublikowane na portalach internetowych Organizatorów, w mediach informujących o Konkursie oraz mogą zostać zaprezentowane na specjalnej wystawie lub opublikowane w albumie.

Organizatorzy Konkursu
Edited by las-ksiazek, 10 year(s) ago